حضور مترجم زبان اشاره كانون ناشنوايان خراسان رضوی،آقای تاتاری. در مراسم افطاری هیئت مذهبی حضرت ابوالفضل(خراسان جنوبی)