جلسه ای برای ناشنوایان(جهت اشتغال به کار).توسط خیرین کارخانه مهتاتوس.(بامعرفی کانون ناشنوایان خراسان رضوی)