دیدار و تقدیراز عملکرد یکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشی محترم بهزیستی استان و كانون ناشنوايان خراسان رضوی

دیدارو تقدیرازعملکردیکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشي محترم بهزیستی استان وكانون ناشنوايان خراسان رضوي

جلسه هماهنگی جهت سین برگزاری همایش ودیدار باجناب آقای رمضانی رئیس شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران وتقدیرو تشکراز جناب آقای فیروزی معاونت بهزیستی خراسان رضوی

دیدار اعضاءهیات امناء و هيت مدیره كانون ناشنوايان خراسان رضوي با رئيس هيت امناء ومديريت اموزش وپرورش اسثتنايي سرکار خانم توکلی محترم به مناسبت هفته معلم