ديدار ريس هيت مديره شبكه هماهنكي سازمان مردم نهاد ناشنوايان ايران ومديرعامل كانون ناشنوايان تبريز از كانون ناشنوايان خراسان رضوی

ديدار وتقديروتشكر اعضاي هيت مديره كانون ناشنوايان با معاونت محترم فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد مقدس.

ديدار و نشست صميمی با مديريت محترم مركز مشاوره روان شناختی با همكاری مشاور كانون ناشنوايان خراسان رضوی

نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره کانون ناشنوايان خراسان با رئیس کار گروه توسعه ورزش همگانی خانم امانی

دیدار دستيار ريس جمهور در امورحقوق شهروندی با مدیر عامل و اعضای هيت مديره شبکه سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران ۲۴مهرماه