نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره کانون ناشنوايان خراسان با رئیس کار گروه توسعه ورزش همگانی خانم امانی

دیدار دستيار ريس جمهور در امورحقوق شهروندی با مدیر عامل و اعضای هيت مديره شبکه سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران ۲۴مهرماه

دیدار و تقدیراز عملکرد یکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشی محترم بهزیستی استان و كانون ناشنوايان خراسان رضوی

دیدارو تقدیرازعملکردیکساله سامانه مترجمين توسط معاونت توانبخشي محترم بهزیستی استان وكانون ناشنوايان خراسان رضوي