جلسه در راستای طرح پایش خانواده های چندمعلولیتی و ارجاء جهت انجام مشاوره هاي ژنتيـك در سالن اجتماعات اداره بهزیستی مشهد

مشخصات اعضای هیت مدیره وبازرس

آراء نهایی کاندیدای هيت مديره:

١-خانم معصومه ترابي مقدم(١٧)
٢-آقاي رسول طالبي(١٥)
٣-خانم زهرا ميري(١٣)
٤-خانم فاطمه پورعلي(١٣)
٥-خانم زهرا علي نژاد(١٢)
٦-خانم الهه باستاني(١١)
٧-خانم افسانه حميدي(۷)-(۱۳)
۸-خانم منصوره هدايت(۷)-(۳)
۹-خانم ريحانه عبدالله زاده(۷)-(۰)
۱۰-خانم محترم بهبودی(۴)
۱۱-اقای مهدی دهقان (۳)

آراء نهایی بازرسين:

١-آقاي باقر فضلي(١١)
۲-آقاي سيدرضا طباطبائي(٦)
۳-آقاي حامد قرباني(٣)

 

جلسه هم انديشي درخصوص چگونگي برگزاري مناسبت هاي مهرماه اوسط معاونت محترم توانبخشي بهزیستی خراسان برگزار ميگردد.

برگزاري جلسه هيت مديره شبكه ملي سازمانهای مردم نهاد ناشنوايان ايران تصميمات پيرامون ، برنامه هاي آتی شبکه ومشكلات جامعه ناشنوايان