نخستین جلسه اعضای کمیته جوانان شبکه ملی با حضور نایب رییس شبکه هماهنگی و اعضای کانون ناشنوایان استان در مشهد .بزودی اطلاعیه ای در این خصوص به تمامی کانونهای ناشنوایان عضو ارسال خواهد شد

دیدار صمیمی توسط معاونت توانبخشي محترم بهزیستی استان و رئیس کانون ناشنوایان و مسئول سامانه اعزام مترجمين از عملکرد یکساله مترجمين

با حضور نماینده محترم تشکل های حمایت از معلولین ، و دیدار صمیمی با معاون محترم سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری

اعضای هیات مدیره شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران مورخ ۱۸ مرداد ماه درتهران با موضوع جلسه كميته های تخصصی

جلسه ای با بهزیستی خراسان رضوی با حضور جناب آقای فیروزی و جمعی از هیئت مدیره کانون ناشنوایان در مورد مشکلات ناشنوایان