بازديد عضو هيت مديره و مسئول مترجمين كانون ناشنوايان خراسان رضوی از كانون ناشنوايان خراسان شمالی ، و برگزاری جلسه در خصوص تلاش درجهت پيشبرد اهداف ، بررسی و حل مشكلات

بازديد عضو هيت مديره و مسئول مترجمين كانون ناشنوايان خراسان رضوی از كانون ناشنوايان خراسان شمالی ، و برگزاری جلسه در خصوص تلاش درجهت پيشبرد اهداف ، بررسی و حل مشكلات

ديدار و نشست صميمی با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس با همكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

نمایشگاه پژوهش وفناوری سامانه مترجمين باهمكاری بهزيستی خراسان رضوی و كانون ناشنوايان خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مشهد