ديدار و نشست صميمی با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس با همكاری كانون ناشنوايان خراسان رضوی

نمایشگاه پژوهش وفناوری سامانه مترجمين باهمكاری بهزيستی خراسان رضوی و كانون ناشنوايان خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مشهد

بازديد مديركل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مديركل محترم اداره آموزش و پرورش استثنايی از كانون ناشنوايان خراسان رضوی

بازدید نماینده سازمان مردم نهاد،آقای وظیفه دوست.و رئیس هیئت مدیره تبریز،آقای رمضانی.از کانون ناشنوایان خراسان رضوی به منظور مشکلات کانون ناشنوایان در استانها.