بازديد عضو هيت مديره و مسئول مترجمين كانون ناشنوايان خراسان رضوی از كانون ناشنوايان خراسان شمالی ، و برگزاری جلسه در خصوص تلاش درجهت پيشبرد اهداف ، بررسی و حل مشكلات

بازديد عضو هيت مديره و مسئول مترجمين كانون ناشنوايان خراسان رضوی از كانون ناشنوايان خراسان شمالی ، و برگزاری جلسه در خصوص تلاش درجهت پيشبرد اهداف ، بررسی و حل مشكلات