بازدید نماینده سازمان مردم نهاد،آقای وظیفه دوست.و رئیس هیئت مدیره تبریز،آقای رمضانی.از کانون ناشنوایان خراسان رضوی به منظور مشکلات کانون ناشنوایان در استانها.