مراسم افتتاحيه خانه تشكلهای استان باحضور خانم دكتر ابتكار معاون محترم رئيس جمهور دفتر امور اجتماعی و فرهنكی استانداری خراسان رضوی

مراسم افتتاحيه خانه تشكلهای استان باحضور خانم دكتر ابتكار معاون محترم رئيس جمهور دفتر امور اجتماعی و فرهنكی استانداری خراسان رضوی

مراسم اختتاميه نخستین همایش هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران ١٥ تيرماه در سالن اجلاس شهيد كاوه

مراسم اختتاميه نخستین همایش هماهنگی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران ١٥ تيرماه در سالن اجلاس شهيد كاوه