نيكوكارمحترم خانم دکتر بهادر زاده خدمات ارزنده پزشکی شما بانیت خیرخواهانه و خداپسندانه به جامعه هدف ناشنوایان تقدیر و تشكرمارا پذیراباشیددست مریزاداجرتون با خدا و درسایه مهر امام رضا(ع)