نشست صميمی با رياست آموزش و پرورش استثنائي و رئيس هيت امناي كانون ناشنوايان،خير بزرگوار و وكيل محترم پايه يك دادگستري در كانون ناشنوايان خراسان رضوي