حضور نماينده محترم بهزيستي شهرستان مشهد دركانون ناشنوايان، براي رفع مشكلات جامعه ناشنوايان

ليست اسامي ناشنوايان و مددجويان ذكر شده، جهت دريافت كارت معلوليت خود همه روزه در ساعات اداری از ساعت ٨ صبح به كانون ناشنوايان در توحيد ١٧ مراجعه نمايند.

ليست اسامي مددجويان ناشنوا ذكر شده،جهت دريافت كارت معلوليت خود همه روزه اداري ساعت ٨ صبح به كانون ناشنوايان در توحيد١٧مراجعه نمايند.

ليست اسامي مددجويان ناشنوا ذكر شده،جهت دريافت كارت معلوليت خود همه روزه اداري ساعت ٨ صبح به كانون ناشنوايان در توحيد١٧مراجعه نمايند.

ليست اسامي مددجويان ناشنوا ذكر شده،جهت دريافت كارت معلوليت خود همه روزه اداري ساعت ٨ صبح به كانون ناشنوايان در توحيد١٧مراجعه نمايند.

ليست اسامي ناشنوايان و مددجويان ذكر شده،جهت دريافت كارت معلوليت خود همه روزه در ساعات اداري از ساعت ٨ صبح به كانون ناشنوايان در توحيد١٧مراجعه نمايند.