🏆تبریک ویژه (كسب مقام اول ودوم )مجاورين امام رضا(ع)،بازيكنان تيم والیبال ناشنوايان خراسان رضوی

هیت امناوهیت مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی)

🏆🤽‍♂️والیبال مسابقات والیبال خواهران( لیگ دوستانه) به میزبان شهرستان نیشابور

🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران(ليگ دوستانه)به میزبانی شهرستان نيشابور

🥇مقام اول خراسان رضوی
🥈مقام دوم سبزوار
🥉مقام سوم نیشابور

دومین دوره مسابقات والیبال دوستانه کانون ناشنوایان شهرستانهای خراسان رضوی به میزبانی شهرستان نیشابور زمان :جمعه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۸الی ۱۳ مکان:سالن شهید عابدی (آقایان) سالن شهید صافحیان (بانوان).

🏆🤽🏻‍♀️مسابقات والیبال خواهران ليگ دوستانه به میزبانی شهرستان سبزوار 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم نیشابور 🥉مقام سوم سبزوار 🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران

🥇مقام اول خراسان رضوی
🥈مقام دوم نیشابور
🥉مقام سوم سبزوار
🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران
🥇مقام اول خراسان رضوی
🥈مقام دوم سبزوار
🥉مقام سوم نیشابور

🏆🤽🏻‍♀️مسابقات والیبال خواهران ليگ دوستانه به میزبانی شهرستان سبزوار 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم نیشابور 🥉مقام سوم سبزوار 🏆🤽‍♂️مسابقات والیبال برادران 🥇مقام اول خراسان رضوی 🥈مقام دوم سبزوار 🥉مقام سوم نیشابور ‏