مراسم ۱۲ آذر روز جهانی معلولین با حضور سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مدیرکل محترم آموزش و پرورش نماینده مجلس محترم مردم مشهد

چهارم آذرماه ، سالروز درگذشت بنيانگذار آموزش زبان اشاره به ناشنوايان در ايران ، استاد جبار باغچه بان روحشان شاد و يادشان گرامی

خانواده بزرگ ناشنوا و روز جهانی ناشنوايان شرکت حماسی حضور در عرصه نماز وحدت آفرین جمعه با همكاری سازمان بهزیستی وكانون ناشنوايان خراسان رضوی

مراسم راهپیمائی خانواده بزرك ناشنواو روز جهاني ناشنوايان🇹🇯 (جهت تساوی حقوق اجتماعی برابر و حق شهروندی) جمعه ١۴مهرماه ٩۶ باهمكاری سازمان بهزیستی وكانون ناشنوايان خراسان رضوی