چهارم آذرماه ، سالروز درگذشت بنيانگذار آموزش زبان اشاره به ناشنوايان در ايران ، استاد جبار باغچه بان روحشان شاد و يادشان گرامی

نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره کانون ناشنوايان خراسان با رئیس کار گروه توسعه ورزش همگانی خانم امانی

هنرمندناشنوا جناب آقاي قديريان هنرنمايي شمادرخلق اثرهنري تابلوي كاشي كاري شده اهداءبه كانون ناشنوايان اثري ماندگاردرجامعه ناشنوايان خواهدبود