اطلاعيه ناشنوايان عزيز. دستگاه كارتخوان بنام كانون ناشنوايان خراسان درمحل كانون واقع در توحيد١٧ افتتاح شد.

نمایشگاه پژوهش وفناوری سامانه مترجمين باهمكاری بهزيستی خراسان رضوی و كانون ناشنوايان خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مشهد

مراسم ۱۲ آذر روز جهانی معلولین با حضور سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مدیرکل محترم آموزش و پرورش نماینده مجلس محترم مردم مشهد