برگزاری كارگاه آموزشی شبكه هماهنگي سازمان مردم نهاد ايران در استان خوزستان باحضور مديران و جناب آقای علی سنجابی كارشناس ارشد مديريت بين الملل از كشور گالودت آمريكا