ناشنوايان عزیزتوجه توجه توجه خواهران و برادران جهت ثبت نام عضویت در پايگاه بسيج کانون ناشنوايان خراسان رضوي در محل توحيد ١٧ مراجعه نمایند.شرایط عضویت بسيج۱ – دو عدد عكس ۲ – شناسنامه ۳ – کارت ملی