بازدید اعضائ هیات مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی از خانواده های شهید عباسعلی رمضانی و جانباز شهید علی جمعه اسدابادی